Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z dróg leśnych

§ 1
Regulamin określa zasady korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Lubaczów.
 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463. z późn. zm.), zwana dalej ustawą o lasach.
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U.  z  2020  r.  poz. 110,     284,    568, 695, 1087 z późn. zm.), zwana dalej Prawo o ruchu drogowym.
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.  U.  z  2020  r. poz.     470,    471, 1087.z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019, poz. 2310), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie znaków. 
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania (Dz.U. 1998 nr 11, poz. 39).
7. Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.1.2018), zwane dalej zarządzeniem nr 54/2019.
 
§ 2
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubaczów jest zarządcą dróg leśnych usytuowanych na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo, położonych w jego zasięgu administracyjnym.
 
§ 3
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a. Zarządca drogi – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubaczów
b. użytkownik – osoba korzystająca z drogi leśnej.
c. pojazd – samochód, pojazd zaprzęgowy, motocykl bądź inny środek transportu poruszający się po drogach leśnych.
 
§ 4
1. Korzystanie z dróg leśnych odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, Prawa o ruchu drogowym, poleceń pracowników Zarządcy drogi lub osób upoważnionych na mocy tej ustawy do kierowania ruchem.
2. Poprzez wjazd na drogę leśną użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania ustanowionych przez Zarządcę drogi warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.
 
§ 5
1. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o lasach, ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. 
2. Treść art. 29 ust. 1 ustawy o lasach nie zobowiązuje do oznakowania dróg leśnych nieudostępnionych do ruchu publicznego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
3. Oznakowanie dróg leśnych, które nie są udostępniane do ruchu publicznego jest  ograniczone do miejsc, w których kierujący pojazdem może mieć wątpliwości dotyczące statusu drogi, z której korzysta, w szczególności dotyczących:
a. położenia drogi leśnej w ciągu drogi publicznej;
b. łączenia i przecinania się dróg leśnych z drogami innych własności o równorzędnej konstrukcji nawierzchni;
c. zorganizowania miejsc postojowych i parkingów na terenie leśnym w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej;
d. oznakowania drogi publicznej znakami pionowymi lub poziomymi sugerującymi możliwość zjazdu z drogi publicznej na drogę leśną;
e. dróg leśnych obciążonych ograniczonym prawem rzeczowym (w szczególności użytkowaniem i służebnością drogową), najmem lub dzierżawą, nieudostępnionych do ruchu publicznego
f. inne uwarunkowania w związku z wprowadzeniem służebności przesyłowych.
4. Stosownie do przepisów art. 29 ust. 3 ustawy o lasach zakazy wjazdu do lasu pojazdami silnikowymi nie dotyczą:
1) pracowników nadleśnictw
2) osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych
3) osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie
4) funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny
5) osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na obszarach leśnych
6) właścicieli lasów we własnych lasach
7) osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów
8) pracowników podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody
9) osób biorących udział w kształceniu kadr dla leśnictwa, w związku z prowadzeniem zajęć szkoleniowych
10) wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych
11) osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzację stanu lasu
5. Drogi leśne, o których mowa w ust. 2 zostaną oznakowane tablicami informacyjnymi, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 54/2019 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami.
6. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na ww. tablicy informacyjnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli Zarządcy drogi, o którym mowa w art. 60 i 61 Kodeksu cywilnego.
 
§ 6
Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubaczów ustala następujące zasady korzystania z dróg leśnych:
1. Na drogach leśnych obowiązuje:
ograniczenie prędkości do 30 km/h (o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej),
zakaz zatrzymywania się na: jezdni, poboczach drogi, placach składowych, mijankach i zjazdach,
zakaz poruszania się po drogach biegnących przez lasy objęte okresowym zakazem wstępu do lasu, oznaczonych znakiem zakazu wstępu do lasu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania.
zakaz zaśmiecania terenu,
zakaz wyprzedzania,
zakaz używania sygnałów dźwiękowych,
zakaz wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu (z wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. obsługi maszyn, urządzeń i środków transportowych podmiotów wykonujących zlecone przez Zarządcę drogi prace),
zakaz niszczenia mienia Zarządcy drogi. 
2. Wszyscy użytkownicy dróg leśnych, w tym kierujący pojazdami, rowerzyści, piesi winni zachować szczególną ostrożność i przewidywać możliwość wystąpienia szczególnych zagrożeń i utrudnień związanych ze środowiskiem leśnym i prowadzeniem gospodarki leśnej, w tym zamknięciem drogi na czas prowadzenia ścinki i zrywki drewna oraz jego załadunku,  ruchem pojazdów specjalistycznych, składowaniem drewna na poboczach, występowaniem ostrych zakrętów i zjazdów, zanieczyszczeniem jezdni błotem i odpadami drzewnymi, wystąpieniem wybojów i nierówności nawierzchni, okresowych oblodzeń, możliwością kolizji ze zwierzętami leśnymi. 
3. Informacje o potencjalnych zagrożeniach występujących na terenie Nadleśnictwa Lubaczów zawarto w załączniku nr 1. 
4. Na skrzyżowaniach dróg leśnych obowiązują zasady kolejności przejazdu jak na skrzyżowaniu dróg równorzędnym, o ile znaki drogowe nie wskazują inaczej. Podczas przejazdu przez skrzyżowania dróg leśnych  kierujący pojazdem jest obowiązany do zachowania szczególnej ostrożności. 
5. Wszystkich użytkowników dróg leśnych obowiązuje zasada ograniczonego zaufania (art. 4 Prawo o ruchu drogowym – „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania”).
 
§ 7
1. Podczas korzystania z dróg leśnych i konieczności zatrzymania pojazdu (min. awaria), należy pozostawiać pojazd w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z drogi i nie stwarzać zagrożenia dla innych użytkowników, ponadto w celu zabezpieczenia miejsca postoju pojazdu należy oznakować go zgodnie z przepisami o ruch drogowym.
2. W przypadku pozostawienia pojazdu na drodze leśnej poza wyznaczonym miejscem parkingowym pojazd użytkownika może zostać usunięty z drogi na zlecenie Zarządcy drogi.
3. Odholowany pojazd zostaje wydany właścicielowi lub osobie władającej pojazdem po uiszczeniu opłaty za odholowanie i przechowanie pojazdu na parkingu.   
 
§ 8
1. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikowi przez osoby trzecie.
2. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz skutki nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 
§ 9
1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy drogi, bądź innym użytkownikom w związku z niezastosowaniem się do niniejszego regulaminu.
2. W przypadku zdarzenia na terenie dróg leśnych, które skutkowałoby jakąkolwiek odpowiedzialnością użytkownika z tego tytułu, zobowiązany jest on przed opuszczeniem drogi leśnej do niezwłocznego poinformowania Zarządcy drogi o tym fakcie i złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia.
 
§ 10
W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie dróg leśnych obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu drogowym.