Wydawca treści Wydawca treści

Poddziałanie 8.5 Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Jesteś właścicielem lasu? Uzyskaj pomoc finansową na jego pielegnację!

Właściciele lasów mogą skorzystać z pomocy finansowej w zakresie pielęgnacji istniejących lasów.

Pomoc w ramach poddziałania jest płatnością zryczałtowaną, wypłacaną jednorazowo.

Jest ona udzielana do gruntów, wykazych w ewidencji gruntów i budynków jako las:

1) dla których sporządzono uproszczony plan urządzenia lasu, lub dla których została wydana decyzja starosty na podstawie inwentaryzacji stanu lasu,

2) o powierzchni co najmniej 0,1 ha oraz

3) położonych poza:

      * obszarami Natura 2000,

      * obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, - chyba, że planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

Pomoc może być również przyznana do gruntów zalesionych w ramach PROW 2004-2006, PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020, w przypadku których upłynęło 5 lat od założenia uprawy leśnej i nie jest już wypłacana premia pielęgnacyjna - grunty nie są objęte zobowiązaniem do pielęgnacji uprawy leśnej.

Pomoc przyznawana jest beneficjentowi będącemu osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli:

     * został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

     * jest właścicielem lub współwłaścicielem lasu lub właścicielem lasu jest jego małżonek.

Pomoc można otrzymać do powierzchni nie większej niż 20 ha - dla jednego beneficjenta w całym okresie trwania PROW 2014-2020.

Nabór wniosków odbywa się do 11 września 2020 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące tego poddziałania można uzyskać:

* w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR

* na portalu internetowym http://armir.gov.pl - w zakładce PROW na lata 2014-2020

* za pośrednictwem bezpłatnej infolinii, czynnej w godzinach 7:00-21:00 - tel. 800-38-00-84