Wydawca treści Wydawca treści

Poligony

Projekt pn. „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP".

Realizowany w ramach II Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Budżet projektu: ok. 130 mln zł.
Czas realizacji: 2007 – 2014 r.
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Celem projektu jest prowadzenie kompleksowych działań rekultywacyjnych zmierzających do zniwelowania skutków negatywnych oddziaływań na biotyczne i abiotyczne komponenty środowiska oraz usunięcia elementów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi w tym:
Rozpoznanie saperskie i oczyszczenie terenów;
Rozbiórka lub zabezpieczanie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu;
Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych;
Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego;
Odnowienie i zalesienie terenów popoligonowych i powojskowych;
Dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do warunków siedliskowych - przebudowa drzewostanów;
Ochrona i reintrodukcja gatunków roślin i zwierząt.

Projekt realizowany na terenie 57 nadleśnictw w 15 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych
W ramach RDLP w Krośnie w projekcie uczestniczą nadleśnictwa: Lubaczów, Mielec i Tuszyma
W wyniku realizacji projektu zostanie rozminowanych ok. 850 ha terenów oraz rozbiórka i zabezpieczenie obiektów powojskowych

Na terenie Nadleśnictwa Lubaczów prowadzone były działania:
Rozpoznawanie saperskie i oczyszczanie.
Rozbiórka i zabezpieczenie obiektów powojskowych.
Wartość kosztów kwalifikowanych  netto ponad 200 000,00 zł