Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu

Obejmuje południowo-wschodni kraniec Puszczy Solskiej wraz z częścią Roztocza i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Obszar pełni funkcję otuliny dla Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej i Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego na terenie Podkarpacia.
Fauna obszaru ma charakter nizinny. Z ssaków można spotkać szereg przedstawicieli zwierzyny płowej, czarnej oraz drapieżnych m.in. wilka, borsuka, lisa, kunę leśną, wydrę, z ptaków m.in. perkoza rdzawoszyjego oraz puchacza.
Z rzadkich roślin chronionych w zasięgu Obszaru można wymienić rosiczkę okrągłolistną, związaną z siedliskami klasy Oxycocco-Sphagnatea.