Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.


Fauna Nadleśnictwa Lubaczów jest bardzo urozmaicona. Do zwierzyny grubej występującej na terenie Nadleśnictwa należą łosie, jelenie, sarny i dziki, których szacunkowa liczba wynosi odpowiednio ok. 50 szt., 460 szt., 1640 szt. i 680 szt. Zwierzynę drobną reprezentują m.in. lis (ok. 400 szt.), zając (ok. 520 szt.), bażant (ok. 280 szt.), kuropatwa (ok. 330 szt.). Z gatunków objętych ochroną najliczniejsza jest populacja bobra europejskiego, która wynosi ok. 490 osobników.


Nadleśnictwo Lubaczów jest podzielone na 7 obwodów łowieckich dzierżawionych przez następujące Koła Łowieckie:
Obwód Nr 56 (stary nr 7) - Koło Łowieckie „MIOT" w Krakowie
Obwód Nr 67 i Nr 79 (stare nr 13 i 23) - Koło Łowieckie „CIETRZEW" w Lubaczowie
Obwód Nr 68 (stary nr 14) - Koło Łowieckie „SOKOLIK" w Horyńcu
Obwód Nr 81 (stary nr 24) - Koło Łowieckie „SARENKA" w Lubaczowie
Obwód Nr 80 (stary nr 25) - Koło Łowieckie „RYŚ" w Lubaczowie
Obwód Nr 96 (stary nr 32) - Koło Łowieckie „TUR" w Wielkich Oczach