Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Podstawowym celem gospodarki łowieckiej jest dostosowanie liczebności populacji zwierzyny do określonej zasobności bazy pokarmowej łowiska oraz regulacja tej liczebności do stanu umożliwiającego osiągnięcie zamierzonych celów w hodowli lasu.

Fauna Nadleśnictwa Lubaczów jest bardzo urozmaicona. Do zwierzyny grubej występującej na terenie Nadleśnictwa należą łosie, jelenie, sarny i dziki, których szacunkowa liczba wynosi odpowiednio ok. 50 szt., 630 szt., 1500 szt. i 70 szt. Zwierzynę drobną reprezentują m.in. lis (ok. 340 szt.), zając (ok. 1400 szt.), bażant (ok. 400 szt.), kuropatwa (ok. 720 szt.). Z gatunków objętych ochroną najliczniejsza jest populacja bobra europejskiego, która wynosi ok. 500 osobników.

Nadleśnictwo Lubaczów leży w zasięgu 7 obwodów łowieckich, dzierżawionych przez następujące koła łowieckie:

Obwód Nr 56 - Koło Łowieckie „MIOT" w Krakowie

Obwód Nr 67 i Nr 79 - Koło Łowieckie „CIETRZEW" w Lubaczowie

Obwód Nr 68  - Koło Łowieckie „SOKOLIK" w Horyńcu

Obwód Nr 81 - Koło Łowieckie „SARENKA" w Lubaczowie

Obwód Nr 80 - Koło Łowieckie „RYŚ" w Lubaczowie

Obwód Nr 96 - Koło Łowieckie „TUR" w Wielkich Oczach