Wydawca treści Wydawca treści

OGIEŃ W LESIE

Wszystkie pożary są najniebezpieczniejszym zagrożeniem dla naszych lasów i ogólnie dla wszystkiego, co stanie na ich drodze. Ogień bardzo szybko ogarnia ogromne połacie drzewostanów, niszcząc wszystko, co się tam znajduje. Pozbawia wszystkie żyjące stworzenia miejsca do życia i bardzo często je zabija.

Podczas pożaru lasu wydzielają się toksyczne dymy, które oddziałują negatywnie na środowisko tym samym niszcząc trwające od wieków działanie przyrody. Po przejściu pożaru w lesie trzeba wielu lat, aby przywrócić to miejsce do stanu takiego, jaki był przed wkroczeniem tej niszczycielskiej siły.

Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów.

Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Z reguły pożary mają charakter powierzchniowy, pali się poszycie leśne, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu.

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad:

1. W lasach i na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest w szczególności:

a) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

b) korzystania z otwartego płomienia,

c) wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,

d) palenia tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

2. Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.

3. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

Zgodnie z art. 82 §3 i §4 Kodeksu wykroczeń niw przestrzega zakazów obowiązujących na terenach leśnych i śródleśnych podlega karze aresztu, grzywny do 500 zł albo karze nagany.

Korzystajmy więc z lasu rozważnie i odpowiedzialnie, a chcąc rozpalić ognisko, wykorzystujmy wyznaczone specjalnie do tego celu miejsca.

Na terenie Nadleśnictwa Lubaczów miejsc, w których bez obaw można rozpalić ogień jest kilka:

1. W Leśnictwie Załuże, po lewej stronie drogi leśnej, przy wjeździe do kompleksu leśnego od strony miejscowości Załuże

2. W Leśnictwie Załuże, przy drodze relacji Nowe Sioło – Podemszczyzna, przy zbiorniku retencyjnym

3. W Leśnictwie Załuże, obok sali edukacyjnej – siedziby leśnictwa

4. W Leśnictwie Sikorówka, na terenie szkółki leśnej

 

Lokalizacja miejsc ogniskowych w leśnictwie Załuże

Lokalizacja miejsc ogniskowych w leśnictwie Sikorówka

ZAUWAŻYŁEŚ OGIEŃ W LESIE? – ZADZWOŃ 998 LUB 112