Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Lubaczów dominują siedliska żyznych i bardzo żyznych lasów, w tym lasów mieszanych i lasów łęgowych. Przeciętna zasobność lasów na terenie Nadleśnictwa to 290 m sześc./ha, a średni wiek wynosi 71 lat.

I. SIEDLISKA

W Nadleśnictwie Lubaczów wyodrębniono 17 typów siedliskowych lasu (TSL), w tym 5 typów siedlisk wyżynnych na powierzchni 4306,59 ha (21,46%). Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest las mieszany świeży (LMśw), który zajmuje 5709,51 ha (28,46%), a siedliska lasowe stanowią 86,74 % powierzchni.

Wykres przedstawiający powierzchniowy (%) udział typów siedliskowych lasu w nadleśnictwie

TSL - podstawowa jednostka typologiczna podziału siedlisk leśnych, obejmująca fragmenty lasu o podobnej żyzności i przydatności do produkcji leśnej, ustalana według najważniejszych czynników różnicujących, głównie gleby i wilgotności.

II. GATUNKI LASOTWÓRCZE

W nadleśnictwie drzewostany głównie pochodzą z sadzenia. Charakteryzują się bogactwem gatunkowym i zróżnicowaną strukturą piętrową. Drzewostany nadleśnictwa tworzą 21 gatunki drzew, z czego 17 występuje jako gatunki panujące.

Głównym gatunkiem panującym jest sosna, która zajmuje 62,64% powierzchni i stanowi 69,70% miąższości. Gatunek ten osiąga przeciętnie Ia, I bonitację – 95,50% powierzchni gatunku. Drzewostany z panującą So w większości są z sadzenia i w 27,96% są na gruntach porolnych w pierwszym pokoleniu. Drzewostany te cechują się obniżoną odpornością na czynnik biotyczne i abiotyczne a stan ich jest labilny. Jako gatunek panujący występuje niemal na wszystkich siedliskach, z wyjątkiem LMb.

Kolejnym gatunkiem panującym jest buk, który – zajmuje 8,68% powierzchni i daje 7,57% ogółu zasobów nadleśnictwa. Gatunek ten osiąga przeważnie bonitację I na powierzchni 858,69 ha (49,84% pow. gat.).

Trzecim w kolejności gatunkiem panującym jest dąb - zajmuje 9,25% powierzchni i ma 7,81% udziału w zasobności drzewostanów nadleśnictwa. Gatunek ten osiąga II bonitację na powierzchni 1012,53 ha (61,22% pow. gat.).

Wykres przedstawiający powierzchniowy (%) udział gatunków panujących w lasach nadleśnictwa

III. WIEK DRZEWOSTANÓW

Pod względem powierzchniowym, jak i miąższościowym zdecydowanie przeważają drzewostany starszych klasach wieku – IV, Va (powierzchnia – 36,95%; miąższość 46,35%).

Drugą najliczniejszą grupę stanowią drzewostany w klasach odnowienia (KO), tj. drzewostany, w których rozpoczęto proces odnowienia, a jednocześnie młode pokolenie występują w nich na powierzchni co namniej 50% (w niektórych przypadkach co najmniej 30%), zajmując 15,84% powierzchni leśnej i skupiając 14,94% miąższości. Ich znaczny udział jest konsekwencją przyjętego sposobu gospodarowania z wykorzystaniem rębni częściowych i gniazdowych.

Drzewostany I i II klasy wieku zajmują 18,12% powierzchni leśnej. Wśród nich największy udział mają drzewostany w fazie młodnika, jako wynik wykonania cięć uprzątających w rębniach złożonych.


Wykres przedstawiający strukturę wiekową drzewostanów w nadleśnictwie

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

IV. STAN ZASOBÓW DRZEWNYCH

Tabela przedstawiająca porównanie wskaźników stanu lasu nadleśnictwa w kolejnych rewizjach urządzania lasu

W okresie między II rewizją urządzania lasu (stan na 01.01.1988) a V rewizją (tj. na przestrzeni 40 lat) przeciętna zasobność drzewostanów wzrosła
o 25%
. Przeciętny wiek drzewostanów nadleśnictwa wzrósł w tym okresie o 17 lat.

Ponadto nastąpił wzrost zapasu drzewostanów o 6763776 m³, tj. o 15,1% w stosunku do zapasu z IV rewizji PUL. Wynosi on obecnie 5817133 m³.

W stosunku do poprzedniej rewizji wzrosła powierzchnia i zapas najstarszych klas wieku – VI i starszych. Zwiększenie powierzchni nastąpiło także w IIa klasie wieku. Jest to wynikiem stosowania rębni złożonych z długim okresem odnowienia.