Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Lubaczów są zlokalizowane cztery rezerwaty przyrody:

Leśny rezerwat „Jedlina"
Rok utworzenia: 1995
Powierzchnia: 66,97 ha
Leśnictwo: Załuże

Położony jest na terenie miejscowości Nowe Sioło w gminie Cieszanów woj. podkarpackiego.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych starodrzewia jodłowego. Zbiorowiska leśne to głównie grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum występujący tu w trzech podzespołach, a w tym w dość rzadkiej postaci z drzewostanem jodłowym. Stosunkowo mała ingerencja spowodowała, że zachowały się tu okazy jodeł o rozmiarach pomnikowych, sięgających pierśnicy 1m.
W runie liczne są rzadkie gatunki roślin, w tym gat. górskie, m.in. sałatnica leśna i bez koralowy, oraz chronione jak: wawrzynek wilczełyko czy barwinek pospolity.


Leśny rezerwat „Kamienne"
Rok utworzenia: 2004
Powierzchnia: 8,27 ha
Leśnictwo: Nowa Grobla

Położony jest w miejscowości Opaka w gminie Lubaczów woj. podkarpackiego.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i przyrodniczych zespołu świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum z licznymi chronionymi i rzadkimi roślinami w runie. Jest to zbiorowisko o charakterze ciepłolubnym, będące ostoją specyficznej roślinności, którą reprezentują rzadkie na tym terenie pięciornik biały, a także miodownik melisowaty, dzwonek brzoskwiniolistny czy ciemięrzyk białokwiatowy oraz gatunki chronione jak: powojnik prosty, naparstnica zwyczajna, lilia złoto głów i podkolan zielonawy. Cennym elementem rezerwatu jest również drzewostan dębowy w wieku ok. 100 lat, powstały jako samosiew dębów rosnących wzdłuż drogi biegnącej południową granicą rezerwatu.


Florystyczny rezerwat „Moczary"
Rok utworzenia: 2004
Powierzchnia: 12,25 ha
Leśnictwo: Łukawiec

Położony jest w miejscowościach: Kobylnica Ruska i Łukawiec w gminie Wielkie Oczy woj. podkarpackiego.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i przyrodniczych bogatego stanowiska czosnku siatkowatego, występującego w runie grądu subkontynentalnego.
Na terenie rezerwatu stanowisku czosnku siatkowatego zajmuje ok. 4 ha i liczy kilkadziesiąt tysięcy osobników. Ma ono tu charakter reliktu polodowcowego z okresu borealnego. Obok głównego przedmiotu ochrony w runie występuje szereg gatunków objętych ochroną gatunkową tj.: śnieżyczka przebiśnieg, storczyk Fuchsa, listera jajowata czy gnieźnik leśny a także gat. górskie: groszek wschodniokarpacki, żywiec gruczołowaty, trybula lśniąca.


Florystyczny rezerwat „Sołokija"
Rok utworzenia: 1989
Powierzchnia: 7,43 ha
Leśnictwo: Dziewięcierz

Położony jest w miejscowości Dziewięcierz (gmina Horyniec) w woj. podkarpackim, przy lokalnej drodze do Niwek.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych naturalnych skupisk jałowca pospolitego o zróżnicowanych, osobliwych formach.
Ogółem flora rezerwatu liczy 73 gatunki należące głównie do zbiorowisk nieleśnych. Wśród zbiorowisk roślinnych wyróżniono tu m.in. zbiorowiska kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea oraz zbiorowisko europejskich muraw piaskowych i krzemiano-naskalnych z klasy Sedo-Scleranthetea.