Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona lasu to zagadnienie bardzo istotne dla zachowania trwałości ekosystemów leśnych. Nawet ogólny dobry stan sanitarny nie zwalnia leśników z obowiązków ochronnych. Las podlega stale wpływom czynników natury biotycznej i abiotycznej, które stale stwarzają zagrożenie dla jego prawidłowego wzrostu i zachowania dobrej kondycji zdrowotnej.

Czynniki abiotyczne, szczególnie uciążliwe dla tut. nadleśnictwa to:
- szkody od huraganowych wiatrów,
- szkody związane z zakłóceniami stosunków wodnych,     
- szkody od nadmiernych opadów śniegu – okiść,
Czynniki biotyczne:
1. Choroby grzybowe, które można podzielić:
- zgorzele, powodujące największe szkody w szkółkach leśnych,
- osutki sosny, powodujące opadanie igieł,
- mączniak dębu, stanowiący zagrożenie szczególnie dla młodych drzewek,
- huby i opieńka, zagrażają drzewostanom założonym na gruntach, które kiedyś były użytkowane rolniczo,
2. Szkodniki owadzie:
- szkodniki korzeni, są to przede wszystkim pędraki chrabąszczy, które zagrażają najmłodszym drzewostanom i szkółkom leśnym, szczególnie uciążliwe na zalesionych w ostatnich latach gruntach porolnych,
- szkodniki upraw leśnych, między innymi: szeliniak sosnowiec, hurmak olchowiec, krobik modrzewiowiec,
- szkodniki liściożerne (m.in.: brudnica mniszka) stanowiące w przypadku masowego występowania bardzo duże zagrożenie dla lasu, dlatego prognozowanie ich występowania jest prowadzone corocznie w okresie późnej jesieni,
- szkodniki wtórne (cetyńce, drwalnik, przypłaszczek granatek), które żerują na drzewach już osłabionych przez inne czynniki,
3. Szkody wyrządzane przez zwierzynę dotyczą szczególnie zgryzania i ogryzania pączków i młodych pędów małych drzewek w uprawach leśnych, powodujących osłabienie, deformację pędu głównego, a nawet zamierania sadzonek. Szkody te powodują myszowate, zające oraz sarny i jelenie.
Nadleśnictwo Lubaczów wszystkim tym czynnikom przeciwstawia się w różnorodny sposób. Metodyka działań ograniczających szkodliwe oddziaływania czynników zarówno tych biotycznych jak i abiotycznych jest bardzo szeroko rozwinięta. Są to działania:
- profilaktyczne związane z zapobieganiem pojawiania się określonych chorób, szkodników czy szkód abiotycznych,
- prognostyczne, które pozwalają przewidywać pojawienie się dużych ilości najgroźniejszych szkodników w roku następnym,
- zwalczanie szkodników i chorób, których nie można wyeliminować innymi metodami działania.
Realizowane jest poprzez:
- przebudowę drzewostanów,
- usuwanie z upraw leśnych drzewek chorych i martwych,
- zabezpieczanie pni preparatami biologicznymi przeciw grzybom,
- wykładanie pułapek feromonowych na owady,
- wycinanie drzew opanowanych przez owady aby zapobiec ich rozmnożeniu i zagrożeniu dla całego drzewostanu,
- ochronę gniazd ptaków i tworzenie im dogodnych warunków bytowania,
- poprawę warunków bytowania zwierzyny w lesie oraz utrzymywanie jej liczebności na stałym poziomie, który nie zagraża trwałości lasu,
- zabezpieczanie upraw leśnych przed zgryzaniem poprzez stosowanie osłonek i smarowanie preparatami chemicznymi o działaniu odstraszającym,
- grodzenie nowych nasadzeń, a szczególnie dębowych.