Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lubaczów zlokalizowane są bardzo liczne i ciekawe obiekty pod względem przyrodniczym jak i kulturowym, w tym m.in. 4 ścieżki przyrodnicze, cieszące się zainteresowaniem zarówno dorosłych jak i młodzieży.

Aby te walory przybliżyć społeczeństwu udostępniono następujące szlaki edukacyjne:

Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna Horyniec - Nowiny Horynieckie

Otwarta w 1998 r., wykonana przy pomocy Zarządu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, która chętnie odwiedzana jest przez uczniów okolicznych szkół, mieszkańców oraz kuracjuszy. Na trasie ścieżki rozlokowano 8 przystanków z różnymi tablicami poglądowymi.
W czasie wędrówki możemy oglądać park zdrojowy w Horyńcu, zespół klasztorny o.o. Franciszkanów, kaplica na wodzie p.w. Matki Boskiej Horynieckiej, naturalne zbiorowiska roślinne, zabytkowe kapliczki i przydrożne krzyże wykonane z bruśnieńskiego kamienia. Początek i koniec trasy ścieżki znajduje się w parku zdrojowym w Horyńcu.

Ścieżka przyrodnicza „Jedlina"

Zlokalizowana przy sali edukacyjnej w leśnictwie Załuże. Obiekt ten powstał przy współpracy Nadleśnictwa Lubaczów, Starostwa Powiatowego w Lubaczowie i Gminy Cieszanów, ponadto uzyskano również środki z WFOŚiGW. Ścieżka cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz okolicznych mieszkańców. Przemieszczając się wzdłuż 10 przystanków oznakowanych tablicami edukacyjnymi możemy podziwiać wiekowy drzewostan jodłowy w rezerwacie „Jedlina", chronione gatunki roślin (wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, sałatnica leśna), oraz obserwować ptaki leśne (kilkanaście gatunków). Ponadto w pobliżu ścieżki, obok sali edukacyjnej urządzono kolekcję rodzimych krzewów wraz z ich opisami.

Innym sposobem na poznawanie walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Lubaczów jest wędrówka pieszymi szlakami turystycznymi. Wędrując zielonym szlakiem im. Brata Alberta z Horyńca przez Dziewięcierz, Werchratę, Monasterz do Narola oglądamy kaplicę na źródłach, rezerwat jałowców „Sołokija", ruiny klasztoru o.o. Bazylianów oraz jedno z najwyższych wzniesień Roztocza Krągły Goraj. Natomiast wybierając szlak niebieski „Po bunkrach linii Mołotowa" można zobaczyć m.in. zabytkowy cmentarz w Starym Bruśnie, cerkiew w Woli Wielkiej oraz bunkry na stokach Krągłego Goraja, które stanowią tylko niewielki fragment pozostałości po przebiegającej przez obszar Nadleśnictwa linii Mołotowa.

Na terenie Nadleśnictwa położone są cztery rezerwaty przyrody:
1. Moczary – leśnictwo Łukawiec
2. Kamienne – leśnictwo Nowa Grobla
3. Jedlina – leśnictwo Załuże
4. Sołokija – leśnictwo Dziewięcierz,
Są one doskonałym przykładem do obserwacji procesów oraz zmian zachodzących w naturalnym środowisku. Dodatkową ciekawostką jest utworzone w 2007r stanowisko dokumentacyjne w leśnictwie Dziewięcierz, obrazujące przekrój przez warstwy geologiczne charakterystyczne dla najwyższej części Roztocza.
 
Ponadto Nadleśnictwo Lubaczów posiada własne obiekty edukacyjne – świetlica Nadleśnictwa, sala edukacyjna w leśnictwie Załuże oraz Zielona Szkoła na szkółce w Sikorówce. Są w nich organizowane spotkania z leśnikami, prezentacje i pogadanki dotyczące ochrony przyrody oraz szeroko pojętej wiedzy o lesie