Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.


Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.


Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na spulchnieniu gleby pod okapem drzewostanu w roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, oraz rozluźnieniu drzew, tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.

Średnioroczny plan zadań gospodarczych z zakresu hodowli lasu wg Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lubaczów na lata 2019 - 2028:
•    Odnowienia i zalesienia na powierzchniach otwartych – 15,54 ha
•    Odnowienia pod osłoną drzewostanów – 183,82 ha
•    Poprawki i uzupełnienia – 2,47 ha
•    Pielęgnowanie gleby w uprawach – 30,97 ha
•    Czyszczenie wczesne – 91,71 ha
•    Czyszczenia późne - 186,77 ha
•    Melioracje agrotechniczne – 184,21 ha

Baza nasienna nadleśnictwa według  stanu na 01.01.2021 r. przedstawia się następująco:
1. Gospodarcze drzewostany nasienne -  507,84 ha
2. drzewa mateczne – 16 szt. 
3. Źródła nasion – 17 szt.
4. Uprawy pochodne – 95,57 ha
 

W ramach nasiennictwa i selekcji w nadleśnictwie realizowany jest „Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na lata 2011 -2035”, wg którego nadleśnictwo planuje uznanie 3,0 ha drzewostanów wyłączonych nasiennych, 3 szt. drzew matecznych i założenie 59,0 ha upraw pochodnych.